Jan Tveterås nytt styremedlem i Daxap

Jan Tveterås nytt styremedlem i Daxap

Vi er glade for å ønske Jan Tveterås velkommen som det nyeste tilskuddet til styret i Daxap AS! Jan bringer med seg en imponerende bakgrunn og et sterkt engasjement for innovasjon og samfunnsendring.

“Daxap er et svært spennende selskap, med et imponerende team, som skaper positiv samfunnseffekt både gjennom egne produkter og som IT-leverandør til andre sosiale entreprenører. Jeg ser frem til å bidra som styremedlem til selskapets videre vekst, både i omsetning og i antall mennesker som påvirkes positivt av deres løsninger.” 

Bakgrunn og Erfaring:
Jan har en lang og variert karriere innen impact investeringer, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Jan har de siste ca 10 årene jobbet som konsulent gjennom eget selskap (Ephori Impact). Gjennom Ephori Imapct har han jobbet for en rekke kommuner, NAV, impact investorer, akseleratorprogrammet Impact Startup, stiftelser og oppstartsselskaper. I 2018 grundet han reiselivsselskapet Cabin Campers ved siden av sin daglige jobb som konsulent. Selskapet ble solgt til nye eiere i 2021. De siste 3-4 årene har han også investert i en rekke oppstartsselskaper. 

Som rådgiver for norske kommuner har Jan vært en pådriver for innovasjon og samarbeid med sosiale entreprenører. Han har jobbet tett med selskaper i Impact
StartUp for å hjelpe dem med å måle samfunnseffekten av sine prosjekter. Han har også vært engasjert i prosjekter som EffektLab og Nordisk kartlegging av barrierer og muligheter for samarbeid mellom impact startups og offentlig sektor har vært uvurderlig.

Engasjement og Utvikling:
I tillegg til sitt arbeid med oppstartsselskaper gjennom Impact StartUp og egne investeringer, har Jan også vært innleid som sekretariatet til Norsk forening for
Impact investeringer, NorNab. Han har en Master i Management med hovedområde i Social Enterprise og har erfaring fra sosiale investeringsmiljøer internasjonalt, inkludert Social Investment Lab i Portugal og deltakelse i Social Impact Bond Research Program.

En Verdifull Ressurs:

Med sin omfattende erfaring og lidenskap for samfunnsendring, er Jan en verdifull tilvekst til vårt team. Vi ser frem til å dra nytte av hans innsikt og ekspertise for å fortsette å utvikle innovative digitale løsninger som bidrar til en bedre verden.

Velkommen, Jan! Vi ser frem til å samarbeide med deg og dra nytte av din ekspertise i tiden fremover.

Les mer om Jan og Ephori impact her: https://www.ephori.no/

Se Jans Linkedin-profil: https://www.linkedin.com/in/jan-tveteras/

Oddbjørn Sve Nytt styremedlem i Daxap AS

Oddbjørn Sve Nytt styremedlem i Daxap AS

Vi er stolte av å ønske velkommen til vårt nye styremedlem, Oddbjørn Sve, til Daxap AS-familien. Oddbjørn er en dedikert sosial entreprenør med en lidenskap for å løse samfunnsutfordringer, og vi er utrolig begeistret for å ha ham med på laget!

“Jeg er svært glad og takknemlig for å få anledning til å arbeide sammen med teamet i Daxap. Menneskene i selskapet opplever jeg som verdiorienterte, dedikerte og med høy kompetanse. De er innovative, profesjonelle utviklere, testere, markedsførere og prosjektledere. Teamet brenner for å gjøre folks liv bedre og virksomheter mer effektive ved å utvikle digitale løsninger med høy kvalitet som også styrker samfunnets bærekraft”

Bakgrunn og erfaring:

Oddbjørn bringer med seg et imponerende sett av ferdigheter og erfaringer. Med bakgrunn som offiser og utdannelse fra Forsvaret, samt en utdannelse i økonomi, administrasjon og ledelse fra Høyskolen i Nord Trøndelag, har han en allsidig og solid plattform for å påta seg rollen som styremedlem. Han har også grunnlagt Euroskolen, en virksomhet som har blitt anerkjent som en Gaselle-bedrift, og har vært en nøkkelfigur i JobLoop AS, som nylig ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør av Ferd AS i samarbeid med NHO.

Oddbjørn deler vår visjon om å bruke digitale løsninger for å gjøre samfunnet bedre. Som styreleder i JobLoop AS har han vært engasjert i arbeidet med bruk av gaming og spill i skolen, samt utvikling av digitale talenter i samarbeid med skoler, arbeidslivet og NAV.

Vi ser frem til å dra nytte av Oddbjørns omfattende erfaring som gründer, toppleder, og styreleder i ulike bedrifter og foreninger. Hans innsikt i organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, og medarbeiderskap vil være uvurderlig for Daxap AS i vårt fortsatte arbeid med å utvikle innovative, profesjonelle, og bærekraftige digitale løsninger.

Oddbjørn deler vår entusiasme for å gjøre en positiv innvirkning på samfunnet, og vi ser frem til å samarbeide med ham for å styrke vår forpliktelse til sosialt entreprenørskap. Velkommen til Daxap, Oddbjørn!

For mer informasjon om Oddbjørns bakgrunn og engasjement, besøk: https://lectus.no/om-lectus/

Kiddy Takes Home the Victory at Trøndelagsmøtet 2024!

Kiddy Takes Home the Victory at Trøndelagsmøtet 2024!

We are exited to share the exciting news from Trøndelagsmøtet in Trondheim! 🏆 Our multilingual communication platform, Kiddy, clinched the first place in the recent pitch competition, and we couldn’t be prouder of this achievement! 🚀

Kiddy Takes Home the Victory at Trøndelagsmøtet 2024!

Asim Shares His Excitement

Our very own Asim, Chief Operating Officer at Daxap AS and the frontman of the Kiddy pitch, expressed his enthusiasm: “Kiddy is not just a tool; it’s a community. It empowers communication in diverse environments and helps parents and educators understand and support a child’s education.”

Kubilay Takes the Lead

Kubilay, CEO and Founder of Daxap AS, commented on the victory: “Winning this competition is not only a recognition of our work but a commitment to society that we are dedicated to creating value through innovation and technology.”

Behind the Pitch

The pitch focused on how Kiddy addresses challenges related to communication in multilingual environments, especially within the education sector. Asim, leading the pitch on stage, conveyed our mission of inclusion, user-friendliness, and fostering collaboration between educators and parents in an engaging manner.

Recognition and Thanks

Winning this competition is a testament to the team’s effort, dedication, and passion. We are deeply grateful for the opportunity to present Kiddy to such a distinguished audience.

The Road Ahead

This victory energizes us to continue our mission of simplifying communication in educational institutions worldwide. We commit to improving and expanding Kiddy’s features, ensuring it remains an invaluable tool for educators, parents, and students.

Get in Touch!

If you attended Trøndelagsmøtet or are interested in learning more about Kiddy, we’d love to hear from you! Reach out, ask questions, and explore how Kiddy can enhance collaboration and communication in your educational community.

You can read more about the competition and “Trøndelagsmøtet” at:

https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/daxap-vant-pitchekonkurranse/

Stay tuned for more updates, and thank you for being a part of Kiddy’s success story! 🌟 #KiddyWins #Trøndelagsmøtet2023 #CommunicationInnovation

🚀 Daxap Takes on BETT 2024: Navigating the Future of EdTech! 🚀

🚀 Daxap Takes on BETT 2024: Navigating the Future of EdTech! 🚀


We’re excited to share some big news from Daxap – we’re gearing up to participate in this year’s BETT conference, scheduled to take place in London! 🌐

What is BETT? BETT, short for British Educational Training and Technology Show, is one of the leading global conferences in the educational technology space. It’s an annual event that brings together educators, innovators, and technology enthusiasts from around the world to explore the latest trends, products, and insights in the field of education technology.

Daxap’s Passion for EdTech and Multilingual Communication As a passionate contributor to the edtech landscape, Daxap has been at the forefront of developing innovative solutions to simplify communication in educational institutions. Our multilingual communication tool, Kiddy, is designed to break down language barriers and foster inclusive communication between educators, parents, and students.

Representing Daxap at BETT: Simen Riffault Andresen Our Marketing Manager, Simen Riffault Andresen, will be our representative at the BETT conference. With a wealth of experience in the edtech sector, Simen is eager to engage in insightful discussions, share our expertise, and explore collaborations that can further enhance the impact of technology on education.

Connecting at BETT If you’re attending BETT 2024, we invite you to connect with Simen and the Daxap team. We’re excited to discuss the role of technology in enriching the learning environment, share our experiences with Kiddy, and explore ways in which digital solutions can address the evolving needs of educational institutions.

Stay Tuned for Updates We’ll be sharing live updates, key takeaways, and behind-the-scenes glimpses from the BETT conference on our social media channels. Follow us on LinkedIn and Facebook to stay in the loop!

Let’s Collaborate for a Better EdTech Future At Daxap, we believe in the power of collaboration to drive positive change in education. Whether you’re a fellow edtech enthusiast, an educator, or a potential collaborator, we’d love to connect. Reach out to us during BETT or through our social media channels.

Join Us on this EdTech Journey As we embark on this exciting journey to BETT 2024, we’re eager to learn, connect, and contribute to the ever-evolving landscape of educational technology. Stay tuned for updates, and let’s build the future of edtech together!

#Daxap #BETT2024 #EdTechJourney #InnovationInEducation

Daxap’s Visionary Leap at Gründerdagen: Paving the Way for Kiddy’s Global Journey

Daxap’s Visionary Leap at Gründerdagen: Paving the Way for Kiddy’s Global Journey

In the heart of Trondheim, a city known for its vibrant innovation ecosystem, Connect Midt-Norge once again orchestrated the much-anticipated event, “Gründerdagen.” This gathering, more than just a conference, is a testament to the thriving spirit of entrepreneurship and innovation in Midt-Norge. It’s a day dedicated to networking, sharing experiences, and envisioning grand ideas in today’s dynamic innovation market.

This year’s Gründerdagen was particularly momentous for Daxap, a company that has been making significant strides in the realm of digital solutions for early childhood education. Following their impactful participation last year, Daxap returned to the event with even more ambitious plans, ready to unveil their roadmap for the internationalization and investment in their flagship project, Kiddy.

The Essence of Gründerdagen

Gründerdagen’s primary objective is to create a melting pot for the innovation ecosystem in Midt-Norge. It’s a platform where entrepreneurs, investors, and innovators from various sectors converge to exchange ideas, forge connections, and draw inspiration from each other. This year, the event saw an overwhelming turnout of over 300 participants, ranging from budding entrepreneurs to seasoned investors, all united by a common goal: to push the boundaries of innovation.

Daxap’s Role at Gründerdagen

Daxap’s presence at Gründerdagen was not just about participation; it was about making a statement. Led by their dynamic Managing Director, Kubilay Kartal, the team presented their ambitious plans for Kiddy. This presentation wasn’t just a showcase of their product but a glimpse into the future of early childhood education and how digital tools like Kiddy can revolutionize this vital sector.

Kiddy: A Vision for Global Impact

Kiddy, Daxap’s innovative solution, is designed to bridge the gap between technology and early education. It’s a tool that simplifies complex educational concepts, making them accessible and engaging for young learners. At Gründerdagen, Daxap highlighted how Kiddy is not just a product but a mission to transform early education globally. Their plan for internationalization and investment is a bold step towards making quality education accessible to children worldwide.

Watch the video of our pitch on Gründerdagen on Youtube.

The Impact of Gründerdagen

Events like Gründerdagen are crucial in today’s fast-paced innovation landscape. They provide a unique opportunity for stakeholders in the innovation ecosystem to come together, share insights, and collaborate on future projects. For Daxap, Gründerdagen was more than an event; it was a launchpad for their global aspirations with Kiddy.

Read more about our collaboration with ConnectMidt Norge and via link here.

A Glimpse into Daxap’s Future

As Daxap moves forward with its plans for Kiddy, the support and insights gained from Gründerdagen will be invaluable. The event has not only given them a platform to share their vision but also opened doors to potential collaborations and investments. With a clear roadmap and a driven team, Daxap is poised to make significant strides in the international market.

Conclusion

Gründerdagen 2023 in Trondheim was a resounding success, marked by Daxap’s visionary presentation and the enthusiastic participation of the innovation community. As Daxap embarks on its journey to take Kiddy to the global stage, the lessons and connections from Gründerdagen will undoubtedly play a pivotal role in their journey. The future of early childhood education is bright, and Daxap’s Kiddy is at the forefront of this transformative wave.

Latest posts:

Revolutionizing Early Education: Daxap’s Kiddy at OsloMet’s BLU Program

Revolutionizing Early Education: Daxap’s Kiddy at OsloMet’s BLU Program

Digital Transformation in Kindergartens: Daxap’s Kiddy Lights the Way at OsloMet’s BLU Event

In an era where digitalization is reshaping education, Daxap’s recent presentation at OsloMet – Storbyuniversitetet’s BLU (Barnehagelærerutdanningen) event marked a significant milestone. The event, themed “Digitalization in Kindergartens – What’s Happening in the Field Now?”, provided a perfect platform for showcasing Kiddy, Daxap’s innovative digital solution for early education.

BLU: Shaping the Future of Early Childhood Education

BLU, the kindergarten teacher education program at OsloMet, is at the forefront of integrating digital tools into early childhood education. This program not only equips future educators with traditional teaching skills but also emphasizes the importance of digital literacy in the modern educational landscape. The BLU event was a testament to this commitment, exploring current practices and future possibilities in digitalizing kindergartens.

Daxap’s Vision with Kiddy

At the heart of Daxap’s mission is the development of Kiddy, a tool designed to revolutionize early education. Led by Managing Director Kubilay Kartal and Marketing Manager Simen Riffault Andresen, the Daxap team, along with esteemed directors from Bydel Søndre Nordstrand, shared insights into the development and implementation of Kiddy. This half-hour session delved into the rationale and experiences underpinning the collaboration in Kiddy’s development.

A Collaborative Approach to Innovation

What sets Kiddy apart is its collaborative genesis. It exemplifies the power of public-private partnerships, uniting diverse expertise towards a common goal. This synergy between Daxap and public entities underscores a shared vision: to harness digital technology for enhancing early childhood education.

Gratitude and Looking Forward

We extend our heartfelt thanks to OsloMet for this opportunity to participate in such a pivotal event. The BLU program’s focus on digitalization in education aligns perfectly with Daxap’s philosophy and the innovative essence of Kiddy. As we continue to explore and expand the horizons of digital learning in kindergartens, we remain committed to fostering partnerships that drive educational innovation and impact.